Home
Home
Beatrixschool Algemene info
Beatrixschool Ouderkamer
Beatrixschool Personeel
Beatrixschool Zorg
Beatrixschool_Lekker_Fit_Gymlessen
Oudernieuwsbrieven
Ouders in school
Schooltijden
Vakantie
Beatrixschool_Algemene_info

Oudernieuwsbrieven
L
Contact
Beatrixschool Algemene info
Beatrixschool Personeel
Beatrixschool Zorg
Beatrixschool Ouderkamer

Vastgestelde Rotterdamse Plaatsingswijzer 2017-2018



Zoals in de eerste Rotterdamse Plaatsingswijzer voor het schooljaar 2014-2015 was bepaald zou de Rotterdamse Plaatsingswijzer worden geevalueerd en zo nodig aangepast.

Bovendien zou de nieuwe Plaatsingswijzer een aantal nieuwe aspecten bevatten, waaronder invoering van een centraal digitaal systeem, afspraken over de omgang met overaanmelding, uitbreiding naar de regio en een klachtenregeling.


In de afgelopen periode is door de regiegroep FOKOR met vertegenwoordigers uit het primair en het voortgezet onderwijs gewerkt aan de nieuwe Rotterdamse Plaatsingswijzer voor het schooljaar 2017-2018.


We blijven daarbij binnen de kaders van de wetgeving en de richtlijnen die voor de overgang van primair naar voortgezet onderwijs zijn geformuleerd door de PO- en VO-raad.

We hebben ook getracht te komen tot transparante en duidelijke procedures die alle leerlingen gelijke kansen en mogelijkheden bieden bij de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs.

Daarbij hebben we een balans moeten zoeken tussen de ervaringen die met de vorige Plaatsingswijzer zijn opgedaan en de hierboven beschreven kaders en doelen. Lees verder......