De Medezeggenschapsraad

Mogen wij ons even voorstellen??

Wij zijn de leden van de MR van de Beatrixschool

  • mevr. Claudia Evora, lid personeelsgeleding
  • Mevr. Lisette de Vos, lid personeelsgeleding
  • Naoual El Aissaoui, lid oudergeleding
  • HaiLi Hu, lid oudergeleding, lid oudergeleding

Wat betekent de MR voor u als ouder?

Iedere ouder kan in de MR zijn stem laten horen. De ouders die in de MR meedenken en praten, vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandeld in principe geen individuele problemen, daarvoor gaat u naar de groepsleerkracht van uw kind. Wel worden onderwerpen besproken die betrekking hebben op iedereen.

Wilt u een vraag stellen of een opmerking maken? Stuur een mail aan: mr@beatrix-pendrecht.nl

Wat doet de MR?

De MR praat over alles wat de school aangaat. Belangrijke besluiten, die het schoolbestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de MR. 

Andersom kan de MR elk standpunt dat zij heeft, kenbaar maken aan de directie/het bestuur. Dit kan de MR gevraagd en ongevraagd doen. 

De MR praat en denkt niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist in sommige gevallen ook mee. Dit ligt wettelijk vast in twee vormen van recht die de MR heeft, nl:

  • Adviesrecht: d.w.z. dat de directie serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Zo’n advies hoeft niet zondermeer overgenomen worden door de directie.
  • Instemmingsrecht: d.w.z. dat besluiten waarop dit recht van toepassing is, door de directie niet genomen kunnen worden zonder instemming van de MR.